.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.      Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych imienia Generała Stanisława Maczka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Budowlanych 4

2.      Inspektorem ochrony danych jest Ewa Kajzer. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, proszę kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie 33 812 54 59

3.      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a)      obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

b)      zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

c)       zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

d)      umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

4.      Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód w celu:

a)      prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;

b)      przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ( matura, egzamin zawodowy);

c)       wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń;

d)      prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów;

e)      kontroli realizacji obowiązku szkolnego;

f)       promocji szkoły;

g)      udziału w konkursach, wycieczkach, projektach unijnych;

h)      ubezpieczenia;

i)        działań opiekuńczych;

j)        opieki medycznej;

k)      udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

l)        prowadzenia nauczania indywidualnego;

m)    dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych;

n)      korzystania z dziennika elektronicznego;

o)      kontaktów nauczyciel-rodzic;

p)      rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody;

q)      udzielanie pomocy przez Radę Rodziców;

  1. Dane osobowe przetwarzane są następująco:

a)     odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Organ Prowadzący – Urząd Miasta Bielsko-Biała, Rada Rodziców, ubezpieczyciel na wniosek zgłoszenia szkody, firma Vulcan, Wizja na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. PPP, Sąd, MOPS;

b)      administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka;

c)       dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, projektach unijnych,  konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

d)      wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły  na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

  1. W szkole przetwarzane są dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:

a)      zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;

b)      ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;

c)       wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;

d)      ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;

e)      zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;

f)       zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;

  1. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Po 3 tygodniach nagranie zostaje automatycznie skasowane.

  2. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

  3. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

  4. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

a)       dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

b)       sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

c)       usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

d)       ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

e)       przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

f)        wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

g)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Zatwierdzona zarządzeniem

                                                                                                                             Dyrektora ZSB Nr 42/2018

                                                                                                                             z dnia 31.08.2018