RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych imienia Generała Stanisława Maczka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Budowlanych 4

 2. Inspektorem ochrony danych jest Ewa Kajzer. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, proszę kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres iod.zsbud@mzo.bielsko.pl lub telefonicznie 33 812 54 59

 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  1. obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

  2. zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

  3. zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

  4. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 4. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód w celu:

  1. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;

  2. przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ( matura, egzamin zawodowy);

  3. wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń;

  4. prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów;

  5. kontroli realizacji obowiązku szkolnego;

  6. promocji szkoły;

  7. udziału w konkursach, wycieczkach, projektach unijnych;

  8. ubezpieczenia;

  9. działań opiekuńczych;

  10. opieki medycznej;

  11. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  12. prowadzenia nauczania indywidualnego;

  13. dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych;

  14. korzystania z dziennika elektronicznego;

  15.  kontaktów nauczyciel-rodzic;

  16. rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody;

  17. udzielanie pomocy przez Radę Rodziców;

 5. Dane osobowe przetwarzane są następująco:

  1. odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Organ Prowadzący – Urząd Miasta Bielsko-Biała, Rada Rodziców, ubezpieczyciel na wniosek zgłoszenia szkody, firma Vulcan, Wizja na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. PPP, Sąd, MOPS;

  2. administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka;

  3. dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, projektach unijnych,  konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

  4. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły  na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

 6. W szkole przetwarzane są dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:

  1. zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;

  2. ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;

  3. wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;

  4. ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;

  5. zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;

  6. zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;

 7. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Po 3 tygodniach nagranie zostaje automatycznie skasowane.

 8. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

 9. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

 10. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

  1. dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

  2. sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

  3. usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

  4. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

  5. przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

  6. wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 11. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

 12. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Zatwierdzona zarządzeniem

                                                                                                                             Dyrektora ZSB Nr 42/2018

                                                                                                                             z dnia 31.08.2018