Przejdź do treści Przejdź do menu

Deklaracja dostępności

Zawartość deklaracji dostępności

Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej.
Data publikacji strony internetowej: 2019-09-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów.
  • Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , [email protected]; [email protected]. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 33 812 54 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Budowlanych 4, 43-300 Bielsko-Biała prowadzą 2 wejścia:

- od ul. Budowlanych wejście główne od strony południowo - wschodniej

- od ul. Traugutta wejście od strony zachodniej.

Wejście główne od ul. Budowlanych 4 dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek posiada 5 kondygnacji: parter i 4 piętra, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Portiernia znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego. Sekretariat znajduje się na parterze po lewej stronie korytarza. Podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, bez pochylni i uskoków. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.