Dla kandydatów

Uwaga: 

Aby złożyć dokumenty w szkole, może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Nie może przyjść do szkoły osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, wtedy prosimy o zdalne rejestrowanie się.

SYSTEM NABORU - https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/
ZAKŁADANIE KONTA W SYSTEMIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU
WYPEŁNIANIE WNIOSKU
PRZEGLĄDANIE OFERTY EDUKACYJNEJ I REJESTRACJA WNIOSKU

- dwa podpisane zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm

- karta zdrowia + bilans 14-latka

- świadectwo ukończenia szkoły

- zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej brane pod uwagę:

- j. polski

- matematyka

- j. angielski

- technika

- plastyka (technik renowacji elementów architektury)

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół, wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski zalecamy przesyłać do szkoły pierwszego wyboru pocztą elektroniczną jako skan  na specjalny adres e-mail  rekrutacja.zsbud@gmail.com; faksem lub dostarczyć osobiście w sekretariacie szkoły.

 

System umożliwia złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie Profilu Zaufanego przez rodziców/opiekunów prawnych wskazanych we wniosku. Samo podpisanie wniosku przez rodziców/prawnych opiekunów Profilem Zaufanym nie jest wystarczające. Wniosek, który nie zostanie złożony nie będzie podlegał weryfikacji. Dlatego po podpisaniu wniosku Profilem Zaufanym należy jeszcze kliknąć przycisk „Złóż wniosek”