Regulamin rekrutacji

      REGULAMIN REKRUTACJI 2020/2021   

 do TECHNIKUM i SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA  

 w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH w Bielsku-Białej

  na rok szkolny 2020/2021

Technikum 5 letnie

1. Technik budownictwa

2. Technik geodeta

3. Technik renowacji elementów architektury

Branżowa szkoła I stopnia

3 letnia

1. Murarz-tynkarz

2. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3. Monter sieci i instalacji sanitarnych

  • Dokumenty składać można (świadectwo, wyniki egzaminu ósmoklasisty) elektronicznie, bez przychodzenia do szkoły. Wymagany będzie podpis kwalifikowany lub profil zaufany obojga rodziców.

  • W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy przedłożyć także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzice lub pełnoletni kandydat powinni poinformować o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020.

  • Nieprzedłożenie do 25 września 2020 zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

  • §11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/