Przejdź do treści Przejdź do menu

2020 - 2022

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI  UCZESTNIKÓW DO UNIJNEGO PROJEKTU „NOWE PERSPEKTYWY ZAWODOWE”

Okres realizacji projektu od 1.09.2020 r. do 31.12.2022 r.

I REKRUTACJA: 1 marzec 2021 r. – 19 marzec 2021 r.

II REKRUTACJA: 4 październik 2021 r. -18 październik 2021 r.

Regulamin projektu: pobierz

Dokumenty rekrutacyjne:

Wypełnione czytelnie dokumenty rekrutacyjne, podpisane przez pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia nieletniego, kandydaci składają w sekretariacie szkoły (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00)

UDZIAŁ w projekcie jest BEZPŁATNY.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe;
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
 • zajęcia rozwijające z matematyki;
 • kurs rysunku odręcznego;
 • kurs AutoCad;
 • staże u pracodawców;
 • kurs prawa jazdy kat. B;
 • kurs operatora wózka jezdniowego;
 • kurs spawacza MAG;
 • kurs operatora koparko-ładowarki;
 • kurs pilotażu dronów.

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe” został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – Konkurs.

Projekt pt.: „Nowe perspektywy zawodowe” skierowany będzie łącznie do 560 ucz. oraz 16 nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla których organem prowadzącym jest M. Bielsko-B.

Cel projektu: Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w M. Bielsko-Biała, poprzez poprawę potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego na terenie miasta, w tym poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu pracujących w placówkach do których skierowany jest projekt, wzrost kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 560 uczniów w tym 156K poprzez dostosowanie realizowanych form wsparcia do aktualnych trendów na rynku pracy oraz stworzenie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów w 5 Zespołach Szkolnych na terenie miasta, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym pracodawcami w okresie realizacji wsparcia, tj. 01.09.2020 do 31.12.2022.

Efekty planowane do osiągnięcia:

 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 9
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 83
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 154
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 16
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 9
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 198
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 124
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 9
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 12

 

Dofinansowanie z UE  2 634 157,22 PLN

Budżet Państwa  309 900,85 PLN

Budżet JST  154 950,43 PLN

 

Placówki objęte projektem:

 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MICHAŁA KALECKIEGO
 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM.GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA
 3. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH IM.FRANCISZKA KĘPKI W BIELSKU-BIAŁEJ
 4. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
 5. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIELSKU-BIAŁEJ