Przejdź do treści Przejdź do menu

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zatwierdzona zarządzeniem Dyrektora ZSB Nr 42/201 z dnia 31.08.2018 r.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych imienia Generała Stanisława Maczka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Budowlanych 4.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Ewa Kajzer. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, proszę kontaktować się pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub telefonicznie 33 812 54 59.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

1) obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

2) zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

3) zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 1. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód w celu:

1) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;

2)przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych ( matura, egzamin zawodowy);

3) wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń;

4) prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów;

5) kontroli realizacji obowiązku szkolnego;

6) promocji szkoły;

7) udziału w konkursach, wycieczkach, projektach unijnych;

8) ubezpieczenia;

9) działań opiekuńczych;

10) opieki medycznej;

11) udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

12) prowadzenia nauczania indywidualnego;

13) dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych;

14) korzystania z dziennika elektronicznego;

 15) kontaktów nauczyciel - rodzic;

16) rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody;

17) udzielanie pomocy przez Radę Rodziców.

 1. Dane osobowe przetwarzane są następująco:

1) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Organ Prowadzący – Urząd Miasta Bielsko-Biała, Rada Rodziców, ubezpieczyciel na wniosek zgłoszenia szkody, firma Vulcan, Wizja na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. PPP, Sąd, MOPS;

2) administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka;

3) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, projektach unijnych,  konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

4) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły  na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

 1. W szkole przetwarzane są dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:

1) zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;

2) ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;

3) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;

4) ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;

5) zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;

6) zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 1. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Po 3 tygodniach nagranie zostaje automatycznie skasowane.
 2. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
 3. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 4. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

1) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

2) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

3) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

4) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

5) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

6) wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.