Kalendarz rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego  2020/2021

w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH w BIELSKU-BIAŁEJ

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się:

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

od 15 czerwca 2020r.

do 10 lipca 2020r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

Może być forma elektroniczna

·         www.slaskie.edu.com.pl/kandydat

·         rekrutacja.zsbud@gmail.com

od 26 czerwca 2020r.

do 10 lipca 2020r.

do godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły:

·         świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oryginał lub kopia.

Proszę uzupełnić oceny w systemie www.slaskie.edu.com.pl/kandydat

od 31 lipca

do 4 sierpnia 2020r.

do godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły:

·         zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oryginał lub kopia

Proszę uzupełnić wyniki egzaminu w systemie www.slaskie.edu.com.pl/kandydat

12 sierpnia  2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Publikacja

·         w systemie www.slaskie.edu.com.pl/kandydat

·          na stronie www.zsbud.com.pl

·         w budynku szkoły.

od 13 sierpnia 2020r.
do 14 sierpnia 2020r. 

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy**.

 

od 13 sierpnia 

do 17 sierpnia 2020r.

do godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

·         oryginału świadectwa ukończenia szkoły1

·         oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty1

·         2 zdjęcia

·         karta zdrowia + bilans 14-latka

·         orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki**

 1o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020r.

 

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

.