Kalendarz rekrutacji

KALENDARZ REKRUTACJI 2020/2021

DLA KANDYDATÓW

 W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH w BIELSKU-BIAŁEJ

TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 31 lipca 2020r.

do 4 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

12 sierpnia  2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 

Wystawienie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych

od 13 sierpnia  2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

Uproszczony harmonogram rekrutacji (śląskie)

.