Wyprawka szkolna 2018/2019

10-09-2019 19:00 Aktualności

17 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,
w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia
w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania, zostanie udzielona uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
  w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

  Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowywania oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy o systemie oświaty , będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w toku szkolny 2019/20120 do:

 • branżowej szkoły I stopnia

 • klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego

 • klasy I-III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

 • klasy I_IV dotychczasowego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 • klasy I pięcioletniego liceum

 • klasy III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

 • klasy VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

 • klasy I liceum sztuk plastycznych

 • klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

 • klasy I-IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

 • klasy IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed 1 stycznia 2019 roku oraz dopuszczonych od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z art. 115 ustawy o zamianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:

 1. klasy II i III branżowej szkoły I stopnia

 2. klas II-IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy o systemie oświaty będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:

 1. klasy I branżowej szkoły I stopnia

 2. klasy I technikum pięcioletniego

 3. klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonego w pięcioletnim technikum

 4. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum
lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej
w branżowej szkole I stopnia lub klas I i II branżowej szkoły I stopnia.

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r.- "Wyprawka szkolna" znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach:

www.kuratorium.katowice.pl

w zakładce Kuratorium/Zadania publiczne/ Wyprawka szkolna

Szkoła zapewnia pomoc w wypełnieniu wniosku!