MONTER SIECI

MONTER SIECI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH (kod zawodu: 712618)

Czas trwania nauki: 3 lata

Kwalifikacje

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauka obejmuje:

  1. Kształcenie ogólne z kontynuacją języka angielskiego.
  2. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.
  3. Zajęcia praktyczne realizowane 2 dni w tygodniu w Bielskim Centrum Edukacji lub w uprawnionych firmach budowlanych w charakterze pracownika młodocianego.

Uczeń realizujący zajęcia praktyczne w Bielskim Centrum Edukacji zdaje kwalifikacje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W sytuacji realizacji praktyk u prywatnych pracodawców uczeń przygotowywany jest do złożenia egzaminu czeladniczego, który odbywa się na koniec cyklu kształcenia w Cechu Rzemiosł.

monter sieci 1monter sieci 2