MURARZ - TYNKARZ

MURARZ - TYNKARZ  (kod zawodu: 711204)

Czas trwania nauki: 3 lata

Kwalifikacje

K.1.
 - B. 18.  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Nauka obejmuje:

  1. Kształcenie ogólne z kontynuacją języka angielskiego.
  2. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.
  3. Praktykę zawodową realizowaną 2 dni w tygodniu w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego lub w uprawnionych firmach budowlanych w charakterze pracownika młodocianego.

Uczeń realizujący praktykę w Bielskim Centrum Kształcenia zdaje kwalifikacje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W sytuacji realizacji praktyk u prywatnych pracodawców uczeń przygotowywany jest do złożenia egzaminu czeladniczego, który odbywa się na koniec cyklu kształcenia w Cechu Rzemiosł.

Murarz tynkarz 1Murarz tynkarz 2